Firmyonline.eu - Wizytówki firm

NARUM Sp. z o. o.

Firma Narum roz­pro­wa­dza pro­bio­tyki, które zawie­ra­jącą szczep bak­te­rii Narine. To natu­ralne pro­bio­tyki sto­so­wane do poprawy pracy jelit, meta­bo­li­zmu i detok­sy­ka­cji orga­ni­zmu. Sto­so­wane w trak­cie i po lecze­niu anty­bio­ty­kami, odbu­do­wują natu­ralny mikro­biom jelit. Wspo­ma­gają w bez­pieczny spo­sób roz­wój dzieci i nie­mow­ląt.

Szczegóły firmy mynarum.com:

Lokalizacja firmy na mapie: