Firmyonline.eu - Wizytówki firm

Auto Liga Piotr Kowalczyk

Auto Liga to wypo­ży­czal­nia samo­cho­dów z sie­dzibą w Gdań­sku. Wynaj­mu­jemy i dostar­czamy samo­chody pod wska­zany adres. Ofe­ru­jemy tanio wyna­jem samo­chodu z dostawą na gdań­skie lot­ni­sko. Nie pobie­ramy kau­cji i nie nali­czamy dodat­ko­wych kosz­tów. Nasze auta są czy­ste i sprawne tech­nicz­nie. Pra­cu­jemy 24 godziny na dobę przez cały tydzień.

Szczegóły firmy autoliga24.pl:

Lokalizacja firmy na mapie: